Kdo je online:

Právě připojeni - host: 1 

Login Form
Welcome to the Frontpage
PDF Tisk Email

Komunikujeme bez hranic aneb jazykové vzdělávání na základních školách v Českém Těšíně

Popis projektu

Projekt je zaměřen na zkvalitnění úrovně výuky anglického a polského jazyka na všech ZŠ zřizovaných městem Český Těšín. Povede k efektivnějšímu využítí vyučovací hodiny, atraktivnějšímu vzdělávání informací, zafixování používání cizího jazyka a ICT technologií v praktickém životě prostřednictvím změny postavení žáka ve výuce, kdy učitel bude koordinovat aktivní činnost žáka. Výstupem projketu budou zpracované pomůcky pro žáky, metodiky pro učitele k využití zpracovaných pomůcek v jednotlivých ročnících při výuce cizího jazyka, ukázkové hodiny s využitím vytvořených výstupů ve čtyřech oblastech (iTabule, textové materiály, transparenty a karty, didaktické hry), získané poznatky učitelů ze školení pro iTabuli, práci s fotografií, videem, poznatky ze zahraničí (stáž ve finské ZŠ s účastí ve výuce anglického jazyka jako cizího jazyka a přizvání rodilého mluvčího s Polska) a jejich následný přenos, využití při tvorbě pomůcek a ve vyuce žáků. Bude podpořeno minimálně 1750 žáků a 25 pracovníků Aj a Pj.

Cíle projektu

Cílem projektu je za pomoci nově vytvořených insteraktivních a didaktických pomůcek zkvalitnit, zpestřit, zatraktivnit i usnadnit žákům vyuku znglického a polského jazyka na ZŠ.

Dílčí cíle:

1. Zpracování a zavedení komplexního podpůrného výukového programu pro Smart Board do výuky anglického a odlehčené verzi polského jazyka na ZŠ do všech ročníků, zaměřeného na slovní zásobu a konverzační obraty, vč. podpůrného didaktického materiálu k progrmu pro iTabuli;

2. Zpracování a následné používání ve výuce i pro domácí přípravu žáků vytvořených pomůcek k zapamatování, upevňování a vyvolávání slovíček, sloves, gramatických jevů, konverzačních obratů - tvorba a používání textových sešitů; výukových transparentů se situačními obrázky, úkoly pro rozvíjení slovní zásoby a vyjadřovací schopnosti žáků; didaktických her a pomůcek (mluvené slovo žáků na DVD, hry, pexeso, domino, doplňovačky, písně, pohádky s dramatickým zpracováním); doplňkově pro žáky s SPU;

3. Úprava stávajících učeben pro výuku jazyka k vyšší úrovni vědomostí a dovedností žáků a ke zkvalitnění pedagogické práce;

4. Prohloubení a rozšíření pedagogických dovedností;

Získání široké inspirace k dokonalejšímu zpracování výstupu členy zpracovatelského týmu, seznámení se s průběhem výuky anglického jazyka jako cizího jazyka v neanglicky hovořicích zemích, výměna zkušeností, navázání kontaktů pro hlubší spolupráci i vzdálenou komunikaci mezi tamními žáky a žáky partnerských škol jako prostředku dalšího zlepšování jazykové komunikace v angličtině, přizvání do zpracovatelského týmu rodilého mluvčího z Polska, další šíření získaných poznatků;

6. Zvýraznění spolupráce učitelů ZŠ.

Cílová skupina

Cílová skupina - žáci:

Cílovou skupinu tvoří žáci všech ročníků základních škol, tj. žáci ve věku 6 - 15 let. Přímo podpořeno bude minuimálně 1750 žáků.

Cílová skupina - pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol:

Podpořeno bude minimálně 25 odborných pracovníků anglického a polského jazyka.

 

Kontakty

Projektový manažer:
Mgr. Veronika Křistková
kristkova@tesin.cz
+420 606740635

Gestor pro realizaci
Ing. Miroslav Stařičný
staricny@tesin.cz
+420 602562475

Gestor pro komunikaci
Karin Pribulová
pribulova@tesin.cz
+420 72478447

Administrátorka projektu
Halina Zadubanová
zadubanova@tesin.cz
+420 553035312

Publicita projektu

Prohlédněte si:
Studijní stáž ve Finsku
Studijní stáž ve Finské ZŠ z pohledu ZŠ Pod Zvonek
Studijní stáž ve Finsku
Televizní reportáž o studijní stáži ve Finsku.
Repotáž o projektu
Televizní reportáž o projektu Komunikujeme bez hrani - školy zlepší výuku cizích jazyků.
Nová učebna na ZŠ Ostravské
Spot o nové učebně na Zš Ostravská.

Newsflash